آرشیو اخبار

تکمیل و تجهیز مرکز علمی کاربردی نهبندان، اولویت و دغدغه اصلی مسئولین دانشگاه جامع علمی کاربردی است.
در سفر مدیرکل امور فنی، پشتیبانی و طرح های عمرانی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور مطرح شد:

تکمیل و تجهیز مرکز علمی کاربردی نهبندان، اولویت و دغدغه اصلی مسئولین دانشگاه جامع علمی کاربردی است.

روز گذشته مدیر کل امور فنی، پشتیبانی و طرح های عمرانی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور به منظور تحویل پروژه مرکز علمی کاربردی نهبندان، به خراسان جنوبی سفر کرد.

ادامه مطلب