آرشیو اخبار

آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای امور پشتیبانی و خدماتی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی خراسان جنوبی

آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای امور پشتیبانی و خدماتی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی خراسان جنوبی

دانشگاه جامع علمی - کاربردی در نظر دارد امور پشتیبانی و خدماتی خود را از طریق مناقصه عمومی یك مرحله ای به شرکت های دارای مجوز تعیین صلاحیت از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، دارای توان مالی، امکانات لازم برای انجام كار، حسن سابقه و همچنین دارای تجربه اجرایی مفید در زمینه مذکور واگذار نماید.​

ادامه مطلب