آرشیو اخبار

آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای امور پشتیبانی و خدماتی

آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای امور پشتیبانی و خدماتی

دانشگاه جامع علمی - کاربردی در نظر دارد امور پشتیبانی و خدماتی واحد استانی خراسان جنوبی و مرکز وابسته نهبندان در سال 1395 را از طریق مناقصه عمومی یك مرحله ای به شرکت های دارای مجوز تعیین صلاحیت از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، دارای توان مالی، امکانات لازم برای انجام كار، حسن سابقه و همچنین دارای تجربه اجرایی مفید در زمینه مذکور واگذار نماید.

ادامه مطلب