آرشیو اخبار

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان جنوبی و سازمان بازارچه های مرزی استان خراسان جنوبی منعقد گردید.

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان جنوبی و سازمان بازارچه های مرزی استان خراسان جنوبی منعقد گردید.

در دیدار ابوالفضل فورگی نژاد رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان جنوبی با محمودرضا فخر سرپرست سازمان بازارچه های مرزی استان خراسان جنوبی، تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه جامع علمی کاربردی با سازمان بازارچه های مرزی استان خراسان جنوبی منعقد گردید.

ادامه مطلب