آرشیو اخبار

نشست هم اندیشی نظام آموزشی مهارت و فناوری در بیرجند با حضور ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی جناب آقای دکتر پورعباس و اسناندار محترم و مدیران استانی

نشست هم اندیشی نظام آموزشی مهارت و فناوری در بیرجند با حضور ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی جناب آقای دکتر پورعباس و اسناندار محترم و مدیران استانی

نشست هم اندیشی نظام آموزشی مهارت و فناوری در بیرجند با حضور ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی جناب آقای دکتر پورعباس و اسناندار محترم و مدیران استانی

ادامه مطلب