آرشیو اخبار

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور در باره شرایط و ضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون دوره‌های كارشناسی پیوسته و كارشناسی ناپیوسته سال 1389 دانشگاه جامع علمی- كاربردی

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور در باره شرایط و ضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون دوره‌های كارشناسی پیوسته و كارشناسی ناپیوسته سال 1389 دانشگاه جامع علمی- كاربردی

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور در باره شرایط و ضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون دوره‌های كارشناسی پیوسته و كارشناسی ناپیوسته سال 1389 دانشگاه جامع علمی- كاربردی

ادامه مطلب
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره شرایط و ضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون دوره‌های كاردانی سال 1389 دانشگاه جامع علمی- كاربردی

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره شرایط و ضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون دوره‌های كاردانی سال 1389 دانشگاه جامع علمی- كاربردی

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره شرایط و ضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون دوره‌های كاردانی سال 1389 دانشگاه جامع علمی- كاربردی

ادامه مطلب